top of page

ki ẹyin ki o le ni alafia ninu mi - So that in me you may have peace.


HAPPY NEW MONTH!

Nkan wọnyi ni mo ti sọ fun yin tẹlẹ̀, ki ẹyin ki o le ni alafia ninu mi. Ninu aiye, ẹyin o ni ipọnju; ṣugbọn ẹ tújuka; mo ti ṣẹgun aiye. (Johanu 16:33).


“I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.”

(John 16:33).


Olorun yio bukun fun ọ - God Bless You

Ayo Ni O - It is Joy!

Reti ise iyanu - Expect A Miracle!


- EVANGELIST ADENIYI EKINE

6 views0 comments

留言


bottom of page