top of page

For all things are possible with God - Ohun gbogbo ni ṣiṣe fun Ọlọrun.HAPPY NEW MONTH!

Jesu si wò wọn o wipe, Eniyan ni eyi ko le ṣe iṣe fun, ṣugbọn ki iṣe fun Ọlọrun: nitori ohun gbogbo ni ṣiṣe fun Ọlọrun.

(Marku 10:27).


Jesus looked at them and said, 'With man it is impossible, but not with God. For all things are possible with God.'

(Mark 10:27).


Olorun yio bukun fun ọ - God Bless You

Ayo Ni O - It is Joy!

Reti ise iyanu - Expect A Miracle!- EVANGELIST ADENIYI EKINE

7 views0 comments

Comments


bottom of page